BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Email
1 Bùi Huỳnh Khanh Bí thư Cử nhân Huấn luyên thể thao buihuynhkhanh@gmail.com
2 Nguyễn Thị Xuân Nhi Phó bí thư Thạc sĩ CNKT Điện – Điện tử nhinguyen611997@gmail.com
3 Trần Bá Nhẫn UVBCH Thạc sĩ CNKT ÔTô banhanvlute@gmail.com
4 Nguyễn Trọng Nghĩa UVBCH Học Sinh – Sinh Viên trongnghia2452001vinhlong@gmail.com
5 Nguyễn Tấn Tài UVBCH Học Sinh – Sinh Viên taitran200311@gmail.com
6 Lê Trung Nhân UVBCH Học Sinh – Sinh Viên ltnramos21@gmail.com

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN