CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TVTS – TVVL, ĐÀO TẠO NGOÀI và QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

  • Phụ trách chung về công tác: tư vấn, tuyển sinh, hỗ trợ giới thiệu việc làm
  • Xây dựng, soạn thoải các văn bản như: Kế hoạch, quy định, quyết định, quy chế, thông báo và các văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của trung tâm
  • Lập kế hoạch: tuyển sinh theo từng đợt trong năm, ngày hội việc làm
  • Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhầm tuyển sinh đạt hiệu quả hơn

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TRUNG TÂM TVTS – TVVL, ĐÀO TẠO NGOÀI và QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Lê Thị Hồng Cẩm Phó GĐ Đại học Sư phạm Lý – Tin
2 Lê Lâm Duy Thanh Giảng viên Thạc sĩ Sư phạm Lý
3 Phạm Lê Thanh Tuyền Nhân viên Đại học Công tác xã hội
4 Trần Thị Kiều Tiên Nhân viên Đại học Kế toán