DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Lê Thị Hồng Cẩm Phó GĐ Đại học Sư phạm Lý – Tin
2 Lê Lâm Duy Thanh Giảng viên Thạc sĩ Sư phạm Lý