GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

NHIỆM VỤ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Bộ môn Email Trình độ chuyên môn
01 Nguyễn Như Ý Tâm Trưởng khoa Tiếng Anh nguyennhuytam@gmail.com Cử nhân sư phạm Anh văn
02 Nguyễn Kim Chi P. trưởng khoa Tiếng Anh nkchitcnvl@gmail.com Ths Quản Lý Giáo dục, Cử nhân Anh văn
03 Trần Thị Bích Liên Giảng viên Tiếng Anh yumiyum999@gmail.com Cử nhân Anh văn
04 Nguyễn Thanh Toàn Giảng viên Chính trị thanhtoanvl@gmail.com Thạc sĩ điện, Cao cấp LL Chính trị
05 Lê Thanh Chân Giảng viên Chính trị, pháp luật thanhchan.82@gmail.com Cử nhân Sp Giáo dục công dân