GIỚI THIỆU CHUNG

  • Giảng dạy các môn văn hóa nghề và môn chung;
  •  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm.
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất thiết bị;
  •  Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Nguyễn Như Ý Tâm Trưởng khoa Đại học Sư phạm Anh văn
2 Nguyễn Kim Chi Phó trưởng khoa Thạc sĩ Quản lý giáo dục
3 Nguyễn Thanh Toàn Giảng viên Thạc sĩ
4 Lê Thanh Chân Giảng viên Đại học Sư phạm GDCD
5 Trần Thị Bích Liên Giảng viên Đại học Sư phạm Toán