CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 Lãnh đạo và toàn thể Công chức, Viên chức Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long cam kết xây Dựng và cùng thực hiện tốt Chính sách chất lượng:

    1. Đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc gia.
    2. Xây dựng nét văn hóa riêng của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long.
    3. Đẩy mạnh hợp tác Doanh nghiệp, đào tạo theo đơn đặt hàng của Doanh nghiệp, giải quyết việc làm tốt cho Học sinh – Sinh viên tốt nghiệp tại trường.
    4. Đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của Doanh nghiệp.