GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

STT HÌNH ẢNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BỘ MÔN EMAIL TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1 Trần Văn Thuận Trưởng Khoa Điện Lạnh thuancdnvl@gmail.com Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
2 Nguyễn Văn Linh TTBM Điện lạnh Điện Lạnh nguyenvanlinh.tcnvl@gmail.com Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt-Lạnh
3 Huỳnh Thanh Huy TtTBM điện công nghiệp Điện Công Nghiệp huyttcn80@gmail.com Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
4 Nguyễn Hoàng Dương Giảng Viên Điện Lạnh nguyenduong1402@gmail.com Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện, Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt
5 Trần Hoàng Vân Anh Giảng Viên Điện Lạnh thvananh232@gmail.com Kỹ Sư Điện Công Nghiệp
6 Phạm Quốc Trọng Giảng Viên Điện Công Nghiệp ttcnvltrong35@gmail.com Kỹ Sử Điện Công Nghiệp
7 Nguyễn Phú Cường Giảng Viên Điện Công Nghiệp nguyenphucuong399@gmail.com Thạc Sỹ Điện
8 Nguyễn Minh Thuyết Giảng Viên Điện Công Nghiệp minhthuyet251@gmail.com Kỹ Sư Điện Công Nghiệp
9 Phùng Ngọc Lợi Giảng Viên Điện Công Nghiệp phungngocloispkt1987@gmail.com Kỹ Sư Điện Công Nghiệp
10 Nguyễn Phước Hậu Giảng Viên Điện Công Nghiệp nphau@vlvc.edu.vn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
11 Cao Thanh Lưu Giảng Viên Điện Công Nghiệp ctluu81@gmail.com Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
12 Đặng Thành Nhân Giảng Viên Điện Công Nghiệp dtnhan@vlvc.edu.vn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
13 Nguyễn Phú Hưng Giảng Viên Điện Lạnh nphung@vlvc.edu.vn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Nhiệt
14 Nguyễn Thị Phượng Giảng Viên Điện Công Nghiệp nguyenphuongvl80@gmail.co Thạc Sĩ Kỹ Thuật Điện
15 Trần Phước Hiểu Giảng Viên Điện Lạnh tranphuochieu2001@gmail.com Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt
16 Lý Hoàng Gia Giảng Viên Điện Công Nghiệp lyhoanggia241297@gmail.com Kỹ Sư Điện Công Nghiệp
17 Trần Văn Sỉ Giảng Viên Điện Lạnh tvsi.vlvc@gmail.com Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt
18 Nguyễn Minh Trung Giảng Viên Điện Công Nghiệp mrkiet0201@gmail.com Kỹ Sư Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mã nghề: Cao đẳng 6520205 – Trung cấp 5520205

Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

 Điện thoại:
Trình độ đào tạo
Cao đẳng, Trung cấp

Thời gian đào tạo: – Hệ cao đẳng: 03 năm; Hệ trung cấp: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; Trung học cơ sở hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy.

Thời gian đào tạo: Cao đẳng 3 năm học – Trung cấp 2 năm học

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2 . Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức: 

– Kiến thức lý thuyết:

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí;

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề;

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện –  lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

– Kỹ năng:

– Kỹ năng nhận biết: Có khả năng nhận biết, phân tích và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh giá thông tin trong phạm vi rộng;Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;

– Kỹ năng thực hành nghề nghiệp:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện – Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm;

+ Tự học tập có phương pháp: Tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

– Kỹ năng ứng dụng, lập luận và giải quyết vấn đề như: Vẽ được bản vẽ lắp đơn giản và phức tạp,vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn học, mô-đun chuyên của nghề.

–  Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện: Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình. Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử: Hình thành được các khái niệm về kỹ năng thiết yếu như kỹ năng giao tiếp, làm việc với người khác và làm việc nhóm,…trong nghề. Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình. Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

– Có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Có khả năng làm việc độc lập mà không cần có sự chỉ dẫn.

– Có khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết công việc, các vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

– Có khả năng hướng dẫn người khác trong tổ, nhóm; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc,

– Có khả năng đánh giá chéo giữa các thành viên trong nhóm, tổ. Có tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề, làm việc khoa học, an toàn vệ sinh công nghiệp.

– Có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

– Có năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự tin khi tiếp cận những hệ thống mới.