CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH

  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  •  Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  •  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;
  •  Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
  •  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.

DANH SÁCH CÁN BỌ PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Trần Văn Thuận Trưởng khoa  Thạc sĩ Kỹ thuật Điện
2 Nguyễn Văn Linh Tổ trưởng BM Đại học Cơ điện lạnh
3 Huỳnh Thanh Huy Tổ trưởng BM Thạc sĩ Điện công nghiệp
4 Nguyễn Thị Phượng Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
5 Nguyễn Hoàng Dương Giảng viên Thạc sĩ Điện công nghiệp
6 Phạm Quốc Trọng Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
7 Trần Hoàng Vân Anh Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
8 Đặng Thành Nhân Giảng viên Thạc sĩ Điện công nghiệp
9 Đặng Phước Linh Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
10 Nguyễn Phú Hưng Giảng viên Thạc sĩ  Điện lạnh
11 Phùng Ngọc Lợi Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
12 Nguyễn Minh Thuyết Giảng viên Đại học Điện công nghiệp
13 Nguyễn Phú Cường  Giảng viên Thạc sĩ Điện công nghiệp
14 Nguyễn Phước Hậu Giảng viên  Thạc sĩ Kỹ thuật điện
15 Cao Thanh Lưu Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện
16 Trần Văn Sỉ Giảng Viên Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt