cÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 1

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thanh Toàn

Bí thư

P. HT

02

Võ Thanh Toàn

Phó bí thư

P. TPĐT

03

Trần Thị Thúy Diễm

Chi ủy viên

TP. TC-KT

04

Bùi Tuấn Kiệt

Chi ủy viên

PP. HC-TC

05

Lê Văn Trắng

Chi ủy viên

PHỤ TRÁCH PHÒNG

06

Trần Anh Tuấn

Đảng viên

HIỆU TRƯỞNG

07

Nguyễn Văn Minh

Đảng viên

CB. PQTVT

08

Phan Thoại Quyên

Đảng viên

CB. HC-TC

09

Lê Thị Hồng Cẩm

Đảng viên

P TP TVTS-GTVL

10

Lê Lâm Duy Thanh

Đảng viên

CB. TVTS-GTVL

11

Trần Thị Uyên Thảo

Đảng viên

CB. ĐT

12

Nguyễn Duy Khăm

Đảng viên

PP. ĐT

13

Nguyễn T Ngọc Huyền

Đảng viên

CB. TVTS-GTVL

14

Đỗ Khắc Trân

Đảng viên

CB. PTC-KT

15

Nguyễn Ngọc Diễm

Đảng viên

CB. ĐT

16

Lê Thị Lặc

Đảng viên

CB. PQTVT

17

Trần Thu Hường

Đảng viên

CB. PTC-KT

18

Nguyễn Anh Thư

Đảng viên

CB. PTC-KT

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 2

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

GHI CHÚ

01

Lê Văn Tân

Bí thư

TK. CNTT

02

Lê Thanh Tâm

Phó bí thư

TK. GTVT

03

Huỳnh Thanh Huy

Chi ủy viên

TT. BM ĐCN

04

Đoàn Thụy Băng Tuyết

Chi ủy viên

PP. NCKH-ĐBCL&NC-ĐN

05

Huỳnh Minh Hiệp

Đảng viên

P. HT

06

Nguyễn Thị Hồng Huyên

Đảng viên

CB. PCTCTHSSV

07

Hồ Trung Hậu

Đảng viên

PTK.CNTT

08

Nguyễn Văn Linh

Đảng viên

TT. BM ĐL

09

Trần Minh Tuấn

Đảng viên

PTP.CTCTHSSV

10

Đổ Hoàng Phương

Đảng viên

GIÁO VIÊN

11

Nguyễn Trọng Ân

Đảng viên

GIÁO VIÊN

12

Lê Thanh Cần

Đảng viên

CB. PCTCTHSSV

13

Nguyễn Hoàng Dương

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

14

Phạm Quốc Trọng

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

15

Đoàn Phước Lộc

Đảng viên

GIÁO VIÊN

16

Nguyễn Hồng Thắm

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

17

Đặng Phước Linh

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

18

Nguyễn Minh Thuận

Đảng viên

GIÁO VIÊN

19

Lê Văn Ký

Đảng viên

CB. . NCKH-ĐBCL&NC-ĐN

21

Nguyễn Văn Bi

Đảng viên

GIÁO VIÊN

21

Đặng Thành Nhân

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

22

Nguyễn Phú Cường

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

23

Nguyễn Quốc Phi

Đảng viên

GIÁO VIÊN

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

GHI CHÚ

01

Nguyễn Như Ý Tâm

Bí thư

TK. KHCB

02

Đào Trọng Cường

Phó bí thư

TK. CKĐL

03

Đồng Thị Tố Minh

Đảng viên

PTP. CTCTHSSV

04

Lê Thanh Chân

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

05

Hoàng Thanh Giang

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

06

Nguyễn Quang Minh

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

07

Trần Thị Bích Liên

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

08

Nguyễn Hoàng Phong

Đảng viên

GIẢNG VIÊN

09

Phạm Văn Lựa

Đảng viên

GIÁO VIÊN

10

Nguyễn Trường Giang

Đảng viên

CB. NCKH-ĐBCL&NC-ĐN