Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LONG
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

  1. Huỳnh Minh Hiệp- CN. UBKT
  2. Đào Trọng Cường- PCN.UBKT
  3. Phan Thoại Quyên. UV.UBKT