DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Lê Thanh Tâm Trưởng khoa Đại học Hành chính học 
2 Nguyễn Văn Bi Giảng viên Đại học Cơ khí động lực
3 Đoàn Phước Lộc Giảng viên Đại học Luật
4 Nguyễn Tấn Hậu Giáo viên Đại học Công nghệ tự động
5 Nguyễn Quốc Phi Giáo viên Đại học Luật
6 Phạm Văn Lựa Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
7 Đỗ Hoàng Phương Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
8 Nguyễn Bá Hộ Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
9 Nguyễn Quốc Duy Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu D
10 Nguyễn Thế Vinh Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu D
11 Nguyễn Tuấn Thăng Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu C
12 Nguyễn Trọng Ân Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
13 Thái Thành Lũy Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu B2
14 Liêu Quốc Viễn Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E
15 Đỗ Tuấn Quang Giáo viên Giấy phép lái xe dấu B2
16 Hồ Thanh Tâm Giáo viên Giấy Phép lái xe dấu E, FC, TCN
17 Nguyễn Minh Thuận Nhân viên Đại học Luật
18 Phan Văn Tường Giáo viên TC Công nghệ Ô tô