SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long là nơi cung cấp cho người học chương trình đào tạo nghề nghiệp có chất lượng cao về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ; đồng thời nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất kinh doanh, đào tạo theo đơn đặt hàng; nâng bậc thợ và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn; vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.