QUY TRÌNH  HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LONG

TT

TÊN TÀI LIỆU Mã số Liên kết

1.       

Xây dựng chương trình đào tạo QT.01 Xem

2.       

 Bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo QT.02 Xem

3.       

 Biên soạn giáo trình QT.03 Xem

4.       

 Chỉnh sửa giáo trình QT.04 Xem

5.       

 Tuyển sinh QT.05 Xem

6.       

 Đánh giá kết quả học tập QT.06 Xem

7.       

Quản lý, cấp phát bằng QT.07 Xem

8.       

 Xác nhận văn bằng, chứng chỉ QT.08 Xem

9.       

 Thi tốt nghiệp QT.09 Xem
10.    Quản lý hoạt động giảng dạy QT.10 Xem
11.    Kiểm tra hoạt động đào tạo QT.11 Xem
12.    Lựa chọn giáo viên thỉnh giảng QT.12 Xem
13.    Dự giờ QT.13 Xem
14.   Lần vết học sinh sinh viên sau tốt nghiệp QT.14 Xem
15.   Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động QT.15 Xem
16.    Xét điểm rèn luyện QT.16 Xem
17.    Sinh hoạt chủ nhiệm QT.17 Xem
18.   Quản lý khu nội trú QT.18 Xem
19.   Khen thưởng, kỹ luật học sinh, sinh viên QT.19 Xem
20.   Đánh giá mức độ thỏa mãn của học viên, sinh viên QT.20 Xem
21.   Đánh giá, phận loại nhà giáo, cán bộ quản lý QT.22 Xem
22.   Quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ QT.23 Xem
23.   Đào tạo, bồi dưỡng QT.24 Xem
24.   Tuyển dụng QT.25 Xem
25.   Kiểm tra sản phẩm không phù hợp QT.26 Xem
26.   Kiểm soát hồ sơ QT.27 Xem
27.   Khắc phục – phòng ngừa – cải tiến QT.28 Xem
28.   Đánh giá nội bộ QT.29 Xem
29.   Kiểm soát tài liệu  QT.30 Xem
30.   Quản lý, sử dụng, bảo trì, bão dưỡng thiết bị. QT.31 Xem
31.   Quản lý phòng học, nhà xưởng QT.32 Xem
32.   Xuất nhập kho vật tư thiết bị QT.33 Xem
33.   Mua vật tư thiết bị QT.34 Xem
34.   Kiểm soát an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong phạm vi trường CĐNVL QT.35 Xem
35.   Kiểm soát thiết bị đo lường QT.36 Xem
36.   Mua hàng và đánh giá lựa chọn nhà cung cấp QT.37 Xem
37.   Thanh toán QT.38 Xem
38.   Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp   QT.39 Xem
39.   Triển khai đề tài NCKHCN cấp cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long QT.40 Xem
40.   Kiểm tra kết thúc môn đun, môn học QT.41 Xem
41.   Thanh tra giáo dục QT.42 Xem