CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác sau:

 • Quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán, thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước quy định trong pháp lệnh kế toán thống kê. Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành kèm theo pháp lệnh kế toán.
 • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp tình hình sử dụng các nguồn kinh phí của trường (kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí khác).
 • Thực hiện chức năng kiểm soát viên tài chính của Nhà nước tại đơn vị cụ thể là: Kiểm soát việc chấp hành dự toán thu-chi, chấp hành các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước. Kiểm tra, quản lý chứng từ các loại vật tư, tài sản, tài chính theo đúng quy định.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên, theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng.
 • Lập dự toán thu – chi và căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ để xây dựng các định mức chi tiêu của đơn vị.
 • Tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá và đề xuất với lãnh đạo các biện pháp, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ tại đơn vị.
 • Đảm bảo việc sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm và hiệu quả.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác kế họach tài chính của trường, quản lý tài sản cố định, tài sản không cố định, vốn trong ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có (nguồn thu sự nghiệp); thực hiện ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng giáo viên, hợp đồng gia công dịch vụ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật,…
 • Thanh quyết toán các hợp đồng đúng theo qui chế tài chính qui định; các chế độ chính sách quản lý lao động tiền lương.
 • Thu đủ, đúng các khoản thu lệ phí, học phí và thu dịch vụ sự nghiệp khác. Sử dụng có hiệu quả, đúng qui định của qui chế chi tiêu nội bộ được phê duyệt và đúng nguyên tắc qui chế tài chính Nhà nước qui định.
 • Quản lý công tác kế hoạch tài chính và kế toán của trường.
 • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề, nhằm tăng nguồn thu của trường.

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Trần Thị Thuý Diễm Trưởng phòng Thạc sĩ Tài chính kế toán
2 Đỗ Khắc Trân Nhân viên Thạc sĩ Tài chính kế toán
3 Nguyễn Anh Thư Nhân viên Đại học Sư phạm Hóa
4 Trần Thu Hường Nhân viên Đại học Tài chính kế toán
5 Nguyễn Thị Bé Chính Nhân viên Đại học Kế toán
6 Nguyễn Đỗ Trúc Uyên Nhân viên Đại học Kinh tế tài nguyên thiên nhiên