GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

 • Quản lý tài chính, nghiệp vụ kế toán theo qui định của Nhà nước quy định
 • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp tình hình sử dụng các nguồn kinh phí của trường (kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí khác).
 • Thực hiện chức năng kiểm soát viên tài chính của Nhà nước tại đơn vị cụ thể là: Kiểm soát việc chấp hành dự toán thu – chi và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước. Kiểm tra, quản lý chứng từ các loại vật tư, tài sản, tài chính theo đúng quy định.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên, theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan chức năng.
 • Lập dự toán thu – chi và căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ để xây dựng các định mức chi tiêu của đơn vị.
 • Tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá và đề xuất với lãnh đạo các biện pháp, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn và quỹ tại đơn vị.
 • Đảm bảo việc sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm và hiệu quả.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác kế họach tài chính của trường
 • Thanh quyết toán các hợp đồng đúng theo đúng qui định; thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm y tế, BH xã hội, thất nghiệp,….
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về các chế độ: Đào tạo, bồi dưỡng, phúc lợi,…

– Phối hợp với công đoàn để chăm lo đời sống cho viên chức và NLĐ,…

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

STT Hình ảnh Họ Và Tên Chức vụ Email Trình độ chuyên môn
1 Trần Thị Thúy Diễm Trưởng phòng tranthithuydiem74@gmail.com Thạc sĩ QLKT
2 Đỗ Khắc Trân Kế toán khactranvn@gmail.com Thạc sĩ Kế toán
3 Trần Thu Hường Kế toán tthuongtcnvl@gmail.com Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
4 Nguyễn Thị Bé Chính Kế toán bechinh82@gmail.com Cử nhân sư phạm chuyên ngành hóa học
5 Nguyễn Anh Thư Thủ quỹ anhthunguyen270285@gmail.com Cử nhân sư phạm chuyên ngành hóa học
6 Nguyễn Đỗ Trúc Uyên Nhân viên uyennguyen273.vn@gmail.com Cử nhân Kinh tế tài nguyên thiên nhiên