Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Bài viết cùng chuyên mục