GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:
  • Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học.
  • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
   Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề.
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy, học tập.
  • Tổng hợp, tham mưu đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng đào tạo.
 • Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.
 • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo.
 • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức liên kết, liên thông đào tạo.
 • Soạn các hợp đồng thỉnh giảng môn học.
 • Phối hợp với các Khoa liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để đưa sinh viên, học sinh đi thực tập, kết hợp với sản xuất theo đúng ngành nghề đào tạo.
 • Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Quản lý hồ sơ trúng tuyển của học sinh, sinh viên các khóa trong suốt thời gian học tập rèn luyện tại trường;
 • Đề xuất với Ban giám hiệu về điều chỉnh, bổ sung chế độ giảng dạy cho giáo viên theo qui định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
 • Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề, nhằm tăng nguồn thu của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Email
1 Lê Văn Tân Trưởng phòng Thạc sĩ Hệ thống thông tin lvtan@vlvc.edu.vn
2 Nguyễn Duy Khăm Phó trưởng phòng Thạc sĩ Điện – Điện tử kham0909115368@gmail.com
3 Trần Thị Uyên Thảo Cán bộ Cử nhân Điện khí hóa uyenthao1979@gmail.com
4 Nguyễn Ngọc Diễm Cán bộ Cử nhân Sư phạm Toán nguyenngocdiemcdn@gmail.com
5 Lê Thị Lượm Cán bộ Thạc sĩ Khoa học máy tính ltluom@gmail.com