TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long sẽ trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của Tỉnh, có uy tín ngang tầm với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Trường cung cấp cho người học khối lượng kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề tốt nhất, tính tổ chức kỷ luật tốt và tác phong công nghiệp hiện đại, đảm bảo cho người học có đủ năng lực cạnh tranh, năng suất lao động cao và thích ứng nhanh với quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của đất nước