DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – KIỂM ĐỊNH & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Đoàn Thụy Băng Tuyết Trưởng phòng Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
2 Trần Minh Tuấn Phó trưởng phòng Đại học Giáo dục thể chất
3 Lê Văn Ký Nhân viên Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy
4 Nguyễn Trường Giang Nhân viên Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
5 Nguyễn Thị Xuân Nhi Nhân viên Thạc sĩ Kỹ thuật điện