DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KIỂM ĐỊNH – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC – ĐỐI NGOẠI

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Đoàn Thụy Băng Tuyết Trưởng phòng Thạc sĩ QLGD
2 Lê Văn Ký Cán bộ Đại học Cơ khí chế tạo máy
3 Nguyễn Trường Giang Cán bộ Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí