CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LONG
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

  1.  Lê Văn Tân- Chủ tịch
  2.  Nguyễn Như Ý Tâm – Phó Chủ tịch
  3.  Hồ Trung Hậu – Ủy viên BCH
  4.  Huỳnh Thanh Huy- ủy viên BCH
  5.  Phan Thoại Quyên- Ủy viên BCH
  6.  Đoàn Phước Lộc- Ủy viên BCH
  7.  Lê Văn Ký- Ủy viên BCH

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

  1. Hồ Trung Hậu- CN. UBKT
  2. Nguyễn Phú Cường – UV.UBKT
  3. Nguyễn Thị Bích Tiên. UV.UBKT

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG

  1. Phan Thoại Quyên- Trưởng ban
  2. Nguyễn Ngọc Diễm- Thành viên
  3. Bùi Thị Phiên- Thành viên

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CĐ

  1. Đoàn Phước Lộc- TT. CĐVP
  2. Huỳnh Thanh Huy- TT. CĐ GV
  3. Lê Văn Ký – TT. CĐ GTVT