CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĨNH LONG
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

  1. Lê Văn Trắng- CN. UBKT
  2. Lê Thanh Cần – UV.UBKT
  3. Đỗ Khắc Trân. UV.UBKT

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG

  1. Trần Thị Bích Liên- Trưởng ban
  2. Lê Thị Lặc- Thành viên
  3. Nguyễn Anh Thư – Thành viên

DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG CĐ

  1. Trần Thị Uyên Thảo- TT. CĐVP
  2. Huỳnh Thanh Huy- TT. CĐ GV
  3. Đoàn Phước Lộc – TT. CĐ GTVT