CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Phòng Quản trị – vật tư được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 theo Quyết định số 191/QĐ-CĐNVL của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trong trường, tu sửa, sử dụng các công trình xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Thực hiện mua sắm thường xuyên và theo dõi sử dụng có hiệu quả tài sản của trường, vật tư phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất trong nhà trường.

NHIỆM VỤ

 • Tạo điều kiện tốt cho cán bộ, công chức, giảng viên, nhân viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường.
 • Quản lý, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất: Nhà ở, lớp học, phòng làm việc, xưởng thực tập…
 • Tổng hợp nhu cầu vật tư thiết bị từ khoa: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm các loại trang thiết bị, thực hành cung ứng vật tư nguyên liệu, cho yêu cầu và sa3n xuất trong trường.
 • Lập và thực hiện kế hoạch bổ sung, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tácquản lý, giảng dạy, học tập và hoạt động chung của trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
 • Thường trực các Hội đồng: mua sắm trang thiết bị, đấu thầu các dự án phục vụ công tác đào tạo.
 • Quản lý vật tư thiết bị: theo dõi việc sử dụng, bảo quản, điều chuyển, đề xuất thanh lý vật tư, thiết bị hỏng bảo đãm tiết kiệm trong sử dụng.
 • Cấp phát vật tư cho giảng viên dạy thực hành khi bắt đầu môn học, thanh lý vật tư sau khi kết thúc môn học hoặc kết thúc học kỳ (đối với môn học nhiều học kỳ)
 • Phối hợp với phòng kế toán tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên có báo cáo số liệu cụ thể: tổng hợp, thống kế báo cáo việc sử dụng, quản lý thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
 • Bảo vệ trật tự an toàn trong nhà trường. Quản lý công tác lao công, tạp vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.
 • Lập kế hoạch hằng năm trong toàn trường về mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Lê Văn Trắng Phó trưởng phòng Thạc sĩ Điện – Điện tử
2 Lê Thị Lặc Nhân viên Đại học Tài chính Tín dụng
3 Nguyễn Văn Minh Nhân viên Đại học Cơ khí chế tạo máy
4 Nguyễn Ngọc Ngoan Nhân viên ĐH. Xây dựng dân dụng và CN
5 Nguyễn Duy Khanh Nhân viên Đại học Điện công nghiệp
6 Nguyễn Thị Bích Tiên Nhân viên Đại học Kinh tế
7 Nguyễn Thị Hoà Mỹ Nhân viên Trung học phổ thông