GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phát triển, quản lý và sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong Nhà trường.
 • Quản lý tài sản cố định, tài sản không cố định. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề, nhằm tăng nguồn thu của trường
 • Quản lý, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở vật chất: Nhà ở, lớp học, phòng làm việc, xưởng thực tập,…
 • Tổng hợp nhu cầu vật tư, thiết bị từ khoa; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm các loại trang thiết bị, cung ứng vật tư, nguyên liệu cho yêu cầu thực hành và sản xuất trong trường.
 • Lập và thực hiện kế hoạch bổ sung, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và hoạt động chung của trường.
 • Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
 • Thường trực các Hội đồng: mua sắm trang thiết bị, đấu thầu các dự án phục vụ công tác đào tạo.
 • Quản lý vật tư, thiết bị; theo dõi việc sử dụng, bảo quản, điều chuyển, đề xuất thanh lý vật tư, thiết bị hỏng bảo đảm tiết kiệm trong sử dụng.
 • Cấp phát vật tư cho giáo viên dạy thực hành khi bắt đầu môn học, thanh lý vật tư sau khi kết thúc môn học hoặc kết thúc học kỳ (đối với môn học nhiều học kỳ).
 • Phối hợp với phòng kế toán tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên có báo cáo số liệu cụ thể; tổng hợp, thống kê báo cáo việc sử dụng, quản lý thiết bị theo yêu cầu của cấp trên.
 • Quản lý công tác lao công, tạp vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.
 • Lập kế hoạch hàng năm trong toàn trường về mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất.
 • Quản lý CSVC: Kí túc xá, khu thể dục thể thao, nhà công vụ, căn tin, các công trình công cộng trong Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

STT Hình ảnh Họ Và Tên Chức vụ Email Trình độ chuyên môn
1 Lê Văn Trắng Phó trưởng phòng lvtrang@vlvc.edu.vn

trangvl2012@gmail.com

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
2 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên nvminh@vlvc.edu.vn

nguyenminhcdnvl@gmail.com

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
3 Nguyễn Duy Khanh Chuyên viên ndkhanh@vlvc.edu.vn

khanhcdnvl@gmail.com

Kỹ sư Điện công nghiệp
4 Nguyễn Thị Bích Tiên Chuyên viên ntbtien@vlvc.edu.vn

bichtientyxuan@gmail.com

Cử nhân Kinh tế
5 Lê Thị Lặc Chuyên viên ltlac@vlvc.edu.vn

lactcn86@yahoo.com

Cử nhân Kinh tế
6 Nguyễn Ngọc Ngoan Giáo viên nnngoan@vlvc.edu.vn

ngoan02703503432@gmail.com

KS. Xây dựng dân dụng và CN
7 Đoàn Phước Lộc Giảng viên dploc@vlvc.edu.vn

loctien01012010@gmail.com

Cử nhân Kinh tế
8 Nguyễn Thị Hoà Mỹ Nhân viên nthmy@vlvc.edu.vn

nguyenthihoamy19021970@gmail.com