CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

– Quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cán bộ. Tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật. Công tác tuyên huấn, tổ chức các phong trào thi đua.

– Đảm bảo thực hiện nội quy làm việc của cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong trường.

– Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

– Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, bảo mật theo qui định

– Thực hiện các thủ tục, chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công chức, giảng viên và các chế độ phụ cấp ưu đãi, chế độ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức và người học nghề.

– Quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan để giải quyết thủ tục hành chính.

– Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc, giải quyết công việc, bố trí nơi ăn nghỉ khi có nhu cầu.

– Tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính của trường, công tác văn thư lưu trữ, công tác lễ tân và khánh tiết. Cung cấp văn phòng phẩm.

– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo qui định của pháp luật;

– Quản lý và tổ chức hoạt động của Thư viện và công tác y tế học đường.

– Soạn các hợp đồng lao động và các hợp đồng tuyển dụng.

– Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề, nhằm tăng nguồn thu của trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Bùi Tuấn Kiệt Trưởng phòng Đại học Kỹ thuật Điện – ĐT
2 Phan Thoại Quyên Cán bộ Đại học Sư phạm Hóa
3 Bùi Thị Phiên Cán bộ Cao đẳng Y tế
4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cán bộ Đại học Sư phạm Ngữ văn