GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

 • Công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp và bố trí nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cán bộ. Tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật. Công tác tuyên huấn, tổ chức các phong trào thi đua;
 • Đảm bảo thực hiện nội quy làm việc của cơ quan, giữ gìn an ninh trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong trường;
 • Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo;
 • Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
 • Theo dõi, thống kê nhân sự, tiền lương, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;
 • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, bảo mật theo qui định;
 • Thực hiện các thủ tục, chế độ hợp đồng lao động;
 • Quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan để giải quyết thủ tục hành chính;
 • Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc, giải quyết công việc, bố trí nơi ăn nghỉ khi có nhu cầu;
 • Tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính của trường, công tác văn thư lưu trữ, công tác lễ tân và khánh tiết. Cung cấp văn phòng phẩm;
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo qui định của pháp luật;
 • Quản lý công tác y tế học đường; Bảo vệ trật tự an toàn trong nhà trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Chuyên môn Email
1 Bùi Tuấn Kiệt Trưởng phòng Cử nhân Kỹ thuật Điện – ĐT tuankiet0979788282@gmail.com
2 Phan Thoại Quyên Phó trưởng phòng Cử nhân Sư phạm Hóa qpquyenquyen@gmail.com
3 Bùi Thị Phiên Nhân viên Y tế Cao đẳng Y tế phienyte@gmail.com
4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nhân viên Văn thư Cử nhân Sư phạm Ngữ văn ntnh.huyen87@gmail.com
5 Nguyễn Khoa Huân Chuyên viên kỹ thuật Kỹ sư Hệ thống thông tin n.k.huan91@gmail.com
6 Phạm Hoàng Phong NVBV Trung học cơ sở Phongpham0944@gmail.com
7 Lê Văn Tám NVBV Trung học phổ thông levantam080263@gmail.com
8 Trương Văn Hai NVBV Trung học phổ thông tvanhai1968@gmail.com
9 Trần Minh Nghiệp NVBV Trung cấp Quân sự cơ sở nghiep0683@gmail.com