CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Tham mưu cho trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc các lĩnh vực khoa quản lý giảng dạy, quản lý công tác chuyên môn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của khoa.
 • Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Phối hợp với các phòng khoa ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo chất lượng quản lý, giảng dạy.
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai nghiên cứu các sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ.
 • Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng cập nhật các tài liệu phục vụ việc giảng dạy.
 • Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin có trình độ trung cấp phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.
 • Quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học đúng quy định.
 • Quản lý hệ thống máy tính, mạng máy tính, các chương trình ứng dụng,..
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 • Trung cấp nghề:
  • Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  • Quản trị mạng máy tính
  • Điện tử dân dụng
  • Kế toán doanh nghiệp
 • Cao đẳng nghề:
  • Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
  • Quản trị mạng máy tính
  • Điện tử công nghiệp

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT
Họ và tên
Chức vụ
Chuyên môn
1 Hồ Trung Hậu Phó trưởng khoa Thạc sĩ Kỹ thuật Điện- Điện tử
2 Nguyễn Hồng Thắm Giảng viên Thạc sĩ Tin học
3 Trương Nguyễn Thịnh Cương Giảng viên Thạc sĩ Điện tử viễn thông
4 Nguyễn Chinh Nhân Giảng viên Đại học Tin học
5 Trần Thị Thủy Tiên Giảng viên Đại học MMT&TT