GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KINH TẾ

NHIỆM VỤ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Thực hiện kế hoạch giảng day, học tập và các hoạt dộng ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường.
 • Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
 • Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;
 • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề; xây dựng định mức cung ứng vật tư kỹ thuật;
 • Thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập định kỳ.

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KINH TẾ

STT Hình ảnh Họ và tên  Chức vụ Bộ bôn  Email Trình độ chuyên môn
1 Hồ Trung Hậu Phó Trưởng Khoa Khoa CNTT Trunghaudt@yahoo.com.vn Thạc Sỹ Kỹ Thuật Điện Tử
1 Võ Thanh Toàn Giảng viên Khoa CNTT antoanyoanhyen@gmail.com Thạc sĩ chuyên ngành KT Điện tử
2 Trương Nguyễn Thịnh Cương Giảng Viên Khoa CNTT Thạc Sỹ Cơ Điện Tử
3 Nguyễn Hồng Thắm Giảng Viên Khoa CNTT Thạc Sỹ Công nghệ thông tin
4 Trần Thị Thủy Tiên Giảng Viên Khoa CNTT Kỹ sư Công nghệ thông tin
5 Nguyễn Chinh Nhân Giảng Viên Khoa CNTT Kỹ sư Công nghệ thông tin

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 • Hệ dài hạn: Trung cấp
 1. Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Quản trị mạng máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Điện tử dân dụng

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ trung cấp nhằm trang bị cho học sinh nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện tử dân dụng trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho học sinh nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước theo xu thế phát triển của thế giới hiện nay.

 1. Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực tham gia quản lý, điều hành sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực công việc của nghề Kế toán doanh nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Hệ dài hạn: Cao đẳng

 1. Tên ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Quản trị mạng máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Điện tử công nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Điện tử công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hệ dài hạn: Sơ cấp

 1. Tên ngành, nghề: Sửa chữa phần cứng máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Sửa chữa phần cứng máy tính; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề cài đặt máy tính và mạng; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Vi tính văn phòng

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề vi tính văn phòng; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 1. Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực tham gia điều hành sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức cơ bản và năng lực công việc của nghề Kế toán doanh nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học sơ cấp sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.