Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

Thông báo V/v Triệu tập thí sinh tham gia kỳ xét tuyển dụng viên chức đối với vị trí việc làm

10.-THONG-BAO-TRIEU-TAP-THI-SINH-THAM-GIA-KY-XET-TUYEN-VIEN-CHUC-NAM-2024_signed_signed_signed

Bài viết cùng chuyên mục