Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long - Cải tiến không ngừng chất lượng đào tạo vì sự phát triển của xã hội

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC, MÔ ĐUN NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ) Chi tiết
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận Thi/ Kiểm tra
I Các môn học chung 6 135 45 83 7 Xem chi tiết
MH 01 Giao dục chính trị 2 45 21 21 3 Xem chi tiết
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 Xem chi tiết
MH 03 Tin học 1 30   29 1 Xem chi tiết
MH 04 Tiếng Anh 2 45 15 28 2  
II Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 34 705 258 412 35 Xem chi tiết
MH05 Cung cấp điện 2 30 14 14 2 Xem chi tiết
MH 06 Sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả 2 30 24 4 2 Xem chi tiết
MH 07 Tiếng anh chuyên ngành 2 30 23 4 3 Xem chi tiết
MĐ 08 Quấn dây máy điện nâng cao 2 45 13 30 2 Xem chi tiết
MĐ 09 Trang bị điện 2 4 105 30 70 5 Xem chi tiết
MĐ 10 Điều khiển Khí nén và Thủy lực 2 45 13 30 2 Xem chi tiết
MH 11 Kỹ thuật cảm biến 4 90 45 41 4 Xem chi tiết
MĐ 12 Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ 3 60 10 47 3 Xem chi tiết
MĐ 13 Truyền động điện 3 75 13 59 3 Xem chi tiết
MĐ 14 Điện tử công suất 2 30 14 14 2 Xem chi tiết
MĐ 15 PLC nâng cao 4 90 30 57 3 Xem chi tiết
MĐ 16 Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng mặt trời 2 30 14 14 2 Xem chi tiết
MĐ 17 Bảo vệ rơle 2 45 15 28 2 Xem chi tiết
  Tổng cộng 40 840 303 495 42  
Bài viết cùng chuyên mục