CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH SINH VIÊN

Chức năng:

 • Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.
 • Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật và Nhà nước, các quy định của Bộ LĐTBXH và của địa phương trong công tác HSSV, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc, quyền lợi của HSSV

Nhiệm vụ:

 •  Công tác hành chính:
  • Phối hợp các Khoa, Phòng, tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH và của Trường. Sắp xếp, bố trí các lớp sinh viên có nguyện vọng vào ở khu nôi trú (KNT).
  • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy trình QL KNT được ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-CĐNVL
  • Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận HSSV của Trường để sinh viên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước.
  • Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
  • Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức Lễ Tốt nghiệp, cấp học bỗng … Làm thẻ, cấp mã số HSSV. Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở tác phong của HSSV và giải quyết các vấn đề có liên quan đến HSSV tại trường.
 • Công tác tổ chức, quản lý:
  • Tổ chức, quản lý việc học tập của HSSV như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của HSSV trên lớp, phối hợp với các phòng/khoa và giảng viên đứng lớp để kiển tra tác phong HSSV tại lớp học.
  • Cấp giấy phép cho sinh viên nghỉ học từ 01 ngày đến 03 ngày thì kính chuyển Giảng viên bộ môn xem xét giải quyết, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét; Kiểm tra HSSV thực hiện nội quy học đường.
  • Triển khai thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ban hành kèm theo Quyết định 54/2008/QĐBLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và của trường.
  • Theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học.
  • Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định 26/2007/QĐBLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và của trường.
  • Tổ chức thực hiện “Sinh hoạt đầu khóa” vào đầu khoá học và đầu mỗi năm học. Sinh hoạt dưới cờ các nội dung liên quan đến sinh viên.
  • Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định.
  • Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
  • Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại ký túc xá của nhà trường.
 • Công tác thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ:
  • Hiện tại nhà trường có khu ký túc xá cho HSSV gồm 44 phòng ở có sức chứa khoản 300 học sinh, trong đó 01 phòng Quản lý KNT, 01 sinh hoạt chung dành cho HSSV. Ngoài ra, nhà trường trang bị khu thể dục thể thao có nhà đa năng, sân bóng đá, sân bóng chuyền có sức chứa khoảng 200 HSSV học tập, vui chơi, rèn luyện sức khỏe.
  • Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.
 • Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:
  • Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý học sinh sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, …
  • Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, xóa tên…

Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) Phòng CTCT-HSSV thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết một số công văn giấy tờ sau:

 • Giấy mời SVHS, Thư mời phụ huynh, giới thiệu sinh viên vay vốn theo quy định và các loại văn bản khác trong phạm vị ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ của trường.
 • Ký tắt các văn bản hành chính thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
 • Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN

1 Võ Thanh Toàn Trưởng phòng Thạc sĩ Điện – Điện tử
2 Bùi Huỳnh Khanh Viên chức Đại học Thể dục thể thao
3 Nguyễn T Hồng Huyên Giảng viên Thạc sĩ Quản lý giáo dục
4 Lê Thanh Cần Giảng viên Đại học QP-AN
5 Đặng Phước Linh Giảng viên Thạc sỹ Kỹ thuật điện