GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH SINH VIÊN

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN

Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Lập kế hoạch, quản lý giáo dục người học nghề từng tháng, quý, học kỳ và năm học, tổng hợp báo cáo kết quả công tác giáo dục người học nghề.

– Xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên gắn với các hoạt động đào tạo chính khóa và ngoại khóa cho từng năm học;

– Theo dõi, đánh giá hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp; thiết lập, ghi nhận, báo cáo thông tin từ học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm đến lãnh đạo nhà trường và ngược lại;

– Thực hiện công tác cố vấn học tập, tư vấn cho học sinh, sinh viên về quy chế đào tạo, quy chế học sinh – sinh viên, hỗ trợ xây dựng kế hoạch học tập cho HS-SV;

– Theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và những hoạt động ngoài giờ học;

– Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo; tổ chức cập nhập thông tin về kểt quả rèn luyện học sinh và các thông tin liên quan đến quá trình quản lý, giáo dục học sinh lên trang Web của trường;

  • Truyền đạt các chỉ thị của lãnh đạo trường đến HS-SV, phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác học sinh, sinh viên và theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế;
  • Lập hồ sơ và đề nghị khen thưởng, kỷ luật HS-SV;
  • Lập kế hoạch triển khai công tác giáo dục ngoại khóa: tuần lễ giáo dục công dân, ngày pháp luật theo đúng qui định hiện hành cho các khóa học. Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên trường phát động HS-SV tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện rèn luyện giáo dục tư tưởng cho các em học sinh, sinh viên của Nhà trường
  • Tổ chức cho HS-SV đăng ký ở nội trú và quản lý theo quy định nơi cư trú.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và giáo dục học sinh – sinh viên theo qui chế học sinh, sinh viên; kiểm tra việc học, thực hiện nội qui, qui chế học tập của nhà trường, thành lập hội đồng xét khen thưởng và kỷ luật học sinh – sinh viên.
  • Theo dõi, đánh giá diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của HS-SV để kịp thời uốn nắn, giáo dục các em nghiêm túc thực hiện đúng nội qui, qui định của nhà trường và pháp luật của Nhà nước.
  • Thực hiện đánh giá điểm rèn luyện của học sinh;

– Quản lý toàn bộ sinh hoạt, ăn ở,.. của học sinh ở khu nội trú; Phân công cán bộ trực quản lý khu nội trú và khu thể dục thể thao phối hợp cùng các lực lượng công an, bảo vệ phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh, trật tự trong khu nội trú.(cắt giao cho Ban QLKTX)

– Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất khu nội trú và khu thể dục thể thao; (BQL KTX)

– Kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên tại khu thể dục thể thao;

– Phối hợp với Phòng đào tạo và các khoa nghề tiếp cận Doanh nghiệp trong quá trình đào tạo để đưa HS-SV đi thực tập tại Doanh nghiệp;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN

STT Hình ảnh Họ Và Tên Chức vụ Email Trình độ chuyên môn
1 Võ Thanh Toàn Trưởng Phòng antoanyoanhyen@gmail.com Thạc sĩ chuyên ngành KT Điện tử
2 Đặng Phước Linh Giảng viên linh11186@gmail.com Thạc sĩ Kỹ Thuật điện
3 Lê Thanh Cần Giảng viên thanhcanvl@gmail.com Cử nhân
4 Bùi Huỳnh Khanh Giảng viên buihuynhkhanh@gmail.com đang học thạc sĩ QLGD
5 Nguyễn Thị Hồng Huyên Giảng viên huyenhongnguyen@yahoo.com Thạc sĩ QLGD