BANNER2017

Bạn đang ở: Home Giới thiệu Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

1. Ban Giám hiệu

2. Các phòng chức năng:

- Phòng đào tạo

- Phòng Hành chánh - Tổ chức:

- Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên

- Phòng Quản trị - Vật tư

- Phòng quản lý khoa học và đối ngoại

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Ban Thanh tra giáo dục

3. Các khoa chuyên môn

- Khoa Điện – Điện lạnh

- Khoa Cơ khí – Động lực

- Khoa Công nghề thông tin

- Khoa Khoa học cơ bản

- Khoa Giao thông vận tải

4. Các Trung tâm

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Trung tâm Đào tạo ngoài và Dịch vụ sản xuất