Doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tuyển dụng/nhận thực tập