1. Ban Giám hiệu

2. Các phòng chức năng:

– Phòng đào tạo

– Phòng Hành chánh – Tổ chức:

– Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên

– Phòng Quản trị – Vật tư

– Phòng quản lý khoa học và đối ngoại

– Phòng Tài chính – Kế toán

– Phòng kiểm định và đảm bảo chất lượng

– Ban Thanh tra giáo dục

3. Các khoa chuyên môn

– Khoa Điện – Điện lạnh

– Khoa Cơ khí – Động lực

– Khoa Công nghề thông tin

– Khoa Khoa học cơ bản

– Khoa Giao thông vận tải

4. Các Trung tâm

– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

– Trung tâm Đào tạo ngoài và Dịch vụ sản xuất