Chức vụ Thông tin chi tiết
Hiệu trưởng Họ và tên: Trần Anh Tuấn
Học vị: Thạc sỹ
Email: tatuan237@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0270 3960 299
Phó Hiệu trưởng đào tạo Họ và tên: Nguyễn Thanh Toàn
Học vị: Thạc sỹ
Email:  thanhtoanvl@gmail.com
Điện thoại: 0270 3960 999
Phó Hiệu trưởng CTCTHSSV Họ và tên: Huỳnh Minh Hiệp
Học vị: Thạc sỹ
Email:  hiepcdnvl@gmail.com
Điện thoại: 0270 3960 899