Sơ lược đặc điểm, tình hình

1. Đặc điểm, tình hình:

- Khoa điện - điện lạnh trực thuộc trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh long.

- Nhân sự: Tổng số: 16, trong đó nam 14, nữ 2, trình độ đại học 8 và 1 đang học thạc sĩ, có 7 thạc sĩ.     

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

- Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào trong quá trình dạy nghề;

- Quản lý giảng viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình và chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiệt bị nghề; xây dựng định mức và cung ứng vật tư kỹ thuật.

Tin mới