Bảng công khai học phí & lệ phí

STT BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ HỌC PHÍ

LỆ PHÍ

SỞ GT

LỆ PHÍ CẤP

CC NGHỀ

THÀNH TIỀN
LÁI XE

1.

Giấy phép lái xe mô tô A1 80.000 225.000 305.000

2.

Giấy phép lái xe ô tô hạng B1, B2 5.800.000 585.000 15.000 6.400.000

3.

Giấy phép lái xe ô tô hạng C 8.600.000 585.000 15.000 9.200.000

4.

Nâng hạng ô tô B1 à B2 2.300.000 585.000 15.000 2.900.000

5.

Nâng hạng ô tô B2 à C 2.700.000 585.000 15.000 3.300.000

6.

Thi rớt Lý Thuyết ô tô lần 1 90.000 90.000

7.

Thi rớt Cảm Ứng ô tô lần 1 300.000 300.000

8.

Thi rớt Đường Trường ô tô lần 1 60.000 60.000

                       TRƯỞNG KHOA GT-VT

Tin mới